Obchodné podmienky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu je

www.digitalnevahy.ka-comp.sk

Názov spoločnosti:  Karol Krumphanzl KA-COMP
Ulica a číslo:  Námestie Mieru 7
Mesto a PSČ: Moldava nad Bodvou, 045 01
IČ0:  43765777
IČ DPH: SK10786820226
Telefón: 0911397609
Pošta: ka-comp@ka-comp.sk Prevádka
: Janík 136, 04405 Janík
Číslo účtu: SK86 8360 5207 0042 0301 1533
Pošta: ka-comp@ka-comp.sk
Zapísaný v živnostenskom registri 830-12834, č. OŽP - C / 2007 / 03113-2 / CR1K

Kontrolný orgán - Inšpektorát SOI pre Košický kraj - Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č .: 055/6220 781, fax č .: 055/6224 547, e-mail:  ke@soi.sk  

 

1) Objednávka

1. Na

objednávku sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu na
www.digitalnevahy.ka-comp.sk a celkový cen tohto tovaru, spracovaný systémom e-shopu. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku v súlade s zákonom č. 102/2014 Zz v znení neskorších zmien a predpisov. 2.Pri každej objednávke musí kupujúci uvádzať meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka cez e-shop tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Zz použitý iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3.

Po doručení objednávky predávajúcemu bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme predajcu a súčasne vznikne obchodná väzba medzi predajcom a kupujúcim. Od tohto momentu je taktiež objednávka pre kupujúceho záväzná.

4.

Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (elektronickou objednávkou e-mailovej adresy kupujúceho), obsah elektronickej objednávky kupujúceho bezodkladne po jeho doručení na predajcu, inak platí, že k uzavretiu zmluvy o kúpe medzi predajcom a kupujúcim nebolo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcemu. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej od predávajúceho je kupujúci povinný informovať predajcu prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu ka-comp@ka-comp.sk

2) Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope sa môžu platiť nasledovnými spôsobmi:

 • platba cez Homecredit

 • platba na dobierku (platíte priamo pri kúpe tovaru)

 • platba vopred, tovar bude odoslaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet

- Doprava zabezpečuje Slovenská pošta
- Za tovar sa účtuje dobierka alebo preddavok na bankový účet
- Platba dobierka je 0 €
- Doprava 0 €

3) Dodacie podmienky

 1. Predajca je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak tovar nebol uvedený dlhší dodací termín.

 2. Pokiaľ je tovar skladom, je expedovaný zvyčajne každú Stredu

 3. Ak sa v objednávke nachádza viac tovaru a časť z nich nie je skladom, informujeme kupujúceho o možnostiach čiastkových dodávok.

 4. Spolu s tovarom je klientovi zasielaná faktúra (daňový doklad)

 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého sa tovar dodáva.

 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty

4) Storno kúpnej zmluvy

Storno objednávky zo strany
kupujúceho Kupujúci môže zrušiť objednávku najneskôr do vyskladnenia tovaru, a to kontaktovať predajcu na adresu uvedenú v  kontaktoch alebo použiť live chat ( http://predaj.ka-comp.sk/pokec/chat.php )
Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
• tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo výrazne zmenil cenu dodávateľa tovaru.
• nie je možné kontaktovať kupujúceho (nesprávne zadaný telefónny číselný kód, nedostupný, neodpovedá na e-maily, atď.).
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho na účely dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude táto suma prevedená späť na jeho bankový účet alebo adresu v lehote 15 dní.

5) Právo spotrebiteľa vráti tovar bez udania dôvodu

5.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávneným bez udania dôvodu odstúpenia od vybavenej objednávky (podľa zákona č. 102/2014 Zz o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku "od kúpnej zmluvy", ak kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
5.2. Tovar na vrátenie musí byť :,
a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

5.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 5.1 týchto obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho na adrese, ktorá je uvedená v  kontaktoch alebo používať live chat ( http://predaj.ka-comp.sk/pokec/chat php ) , so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí, Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, (www.predaj.ka-comp.sk/formular_na_odstupenie_od_zmluvy.doc).
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).
5.4 Po splnení podmienok podľa bodov 5.1 až 5.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
5.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 5.1 až 5.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.
.

6) Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

 2. Kupujúci je povinný:

  • prevziať objednaný tovar,

  • zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

  • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

 3. Predávajúci je povinný:

  • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve av dohodnutom cene,

  • spolu s tovarom alebo dodatočne zaslali zákazníkovi všetky dokumenty týkajúce sa tovaru ako napr. faktúra za tovar, reklamný list, návod na obsluhu v kódovanej podobe slovenského jazyka.

 

7) Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, meno spoločnosti, adresa, IČO, IDČ, IČ DPH, e-mail, telefónne číslo, adresa pre doručenie.

 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

 6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

 

8) Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia aj obchodnými podmienkami predávajúceho, postupmi pri uplatnení nároku z vád tovaru a zárukách a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo zverejnené na internetových stránkach predávajúceho.

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri zásielkovom predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení uvedených v obchodných podmienkach predávajúceho riešia príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.
 

                                            8. 2. 2016

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ka-comp@ka-comp.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorý je k dispozícii online na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .
 3. - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho z spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka iba zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprekračuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Reklamačné podmienky.

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Tovar ak je to možné podľa možnosti v originálnom balení a vrátane Požadovaných dokladov (vyplnený reklamačný protokol, faktúra, návody).

Predávajúci rozhodne o reklamácii  najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok

K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár, (Www.predaj.ka-comp.sk/reklamacny_protokol.doc). Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne ​​(poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).

Kupujúci si hradí sám dopravu ku predávajúcemu.